अनुक्रमणिका

 1. v/;k; 1 esjh eaft+y] esjs jkLrs
 2. v/;k; 2 chl o"kZ igys
 3. v/;k; 3 esjh la?k"kZ ;k=k
 4. v/;k; 4 eqEcbZ dk lQjukek
 5. v/;k; 5 ?kj dh okilh
 6. v/;k; 6 ,d lkFkZd la?k"kZ dh ’kq#vkr
 7. v/;k; 7 lh-,- dh izsj.kk
 8. v/;k; 8 Ekaft+y dh vksj c<+rs dne
 9. v/;k; 9 lh-,- izksQs’ku dkslZ
 10. v/;k; 10 lh-,- dk lQjukek
 11. v/;k; 11 okss igyh lQyrk dk jkt ¼ihbZ xzqi ,d½
 12. v/;k; 12 lQyrk vkSj vkRefo’okl ¼ihbZ xzqi nks½
 13. v/;k; 13 lQyrk ds fy, jkLrs cnyks ¼Qkbuy xzqi nks½
 14. v/;k; 14 lQyrk ds fy;s vafre iz;kl ¼Qkbuy xzqi ,d½
 15. ifjf’k"V&1 fo|kfFkZ;ksa ds tkuus ;ksX; vfregRoiw.kZ ckrsa
 16. ifjf’k"V&2 QhMcSd QkWeZ